കറ്റാര്‍ വാഴ ഇങ്ങനെഉപയോഗിക്കൂ കറുത്ത പാടോ ചുളിവുകളോ ഇല്ലാതെ മുഖംഎന്നെന്നും വെളുപ്പാകും