വെറും5 ദിവസത്തില്‍ ഒരുദിവസം ഒരുഗ്ലാസ്സ് മതി വയറ്പോകും