എത്രവയസ്സായാലും ഈകായ ഒരുതവണ മുഖത്ത്തടവിയാല്‍ 16വയസ്സായി മാറും