ആഴ്ച്ചയില്‍ ഈര്‍ക്കില്‍ പോലെ ഇരുന്നവര്‍ കൊഴു കൊഴുത്ത് സുന്ദര മെന്നു കാണുവര്‍ കേള്‍ക്കും