മൂലക്കുരുഎത്ര ഭയങ്കരമായി ഉണ്ടായാലും ഇനി യൊന്ന് പോലുംആയുസ്സിൽ ഒരെണ്ണംവരില്ല