1സ്പൂണ്‍ കഴിച്ചാല്‍മതി വെള്ളമുടി മുഴുവന്‍ കറുപ്പാകും ഇനിനരക്കുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട