വെറും 3ദിവസം കഴിച്ചാല്‍ ഒരിക്കലും മുട്ടു വേദന ,ബല ക്ഷയം ,ക്ഷീണം കാണാതെപോകും