7ദിവസത്തില്‍ നിങ്ങടെ മുടിനിങ്ങള്‍ക്ക് അളക്കാന്‍കഴിയാത്ത അളവില്‍നീളത്തില്‍ വളരും