മൂന്ന്ദിവസം തടവുമുഖത്തില്‍ ഒരുകറുത്തപാട് , ചുളിവ്ഇരുന്നാലും മുഖംപാലു പോലെ വെളുപ്പാകും