7ദിവസം തടവിയാല്‍ വെരികോസ്വെയിന്‍ നേരെയാകും കേരളവൈദ്യ മുറ