എലക്കയുടെകൂടെ ഈപൊടി ചേര്‍ത്താല്‍വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും പെന്‍സില്‍പോലെ മെലിയും