ഞാന്‍ ഇത്ഉപയോഗിച്ചപ്പോള്‍ ഒരുആഴ്ച്ചയില്‍ ഒറ്റയടിക്ക് നരച്ച മുടികറുപ്പായി