ഇതൊന്ന്തൊട്ട് തടവിയമതി മുഖംകശ്മീര്‍ പെണ്ണിനെപോലെ ചുവന്ന്തുടുക്കും