3ദിവസത്തില്‍ കണ്ണിനുചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ്മായും ഇതു മാത്രം തടവിയാല്‍