കുളിക്കാന്‍പോകും മുന്‍പ് ഇത്മാത്രം തടവുകനിങ്ങള്‍ വെളുക്കുംതീര്‍ച്ച