ഒരുഗ്ലാസ്‌ കുടിച്ചാല്‍ ശരീരംമെലിഞ്ഞു ഒട്ടുന്നത്കാണാം