ഇത്കഴിച്ചാല്‍ ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങള്‍ ഞെട്ടിക്കും