ഞരമ്പ്‌വേദനയും ശരീരതളര്‍ച്ചയും മാറാന്‍ ഇത്ഒരു സ്പൂണ്‍