കറ്റാര്‍വാഴവളരെ പെട്ടന്ന്വളര്‍ന്ന് പന്തലിക്കാന്‍ഒരു ട്രിക്ക്