ഇത്കഴിച്ചാല്‍ ശരീരവേദന ക്ഷീണം എന്നിവജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാവില്ല