കണ്ണിന്താഴെയുള്ള കറുപ്പ്പെയിന്റ് പോലെമായ്ച്ചുകളയാം