ഇത്കഴിച്ചാല്‍ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ബലൂണ്‍ വലുതാകുന്നതു പോലെ തടിക്കും