ഒരു മിനുട്ടു കൊണ്ട് കാല്പാലിന്‍റെ കളറാകും ഇത്ചെയ്‌താല്‍