മുടിയുടെ എല്ലാപ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരംതാരന്‍ മുടികൊഴിച്ചില്‍ ഇല്ല