ഒരുസ്പൂണ്‍ കഴിച്ചാല്‍ 75വയസ്സിലും 25കാരനെ പോലെ യാകാം