ഒരുമാസം കൊണ്ട് 20കിലോ കുറയ്ക്കാം ദിവസം ഒരുഗ്ലാസ്‌ ഇത്