തൊണ്ട വേദന മൂക്കടപ്പ് ജല ദോഷം ഒരു മിനുട്ടു കൊണ്ട് മാറും