1 മിനുട്ടു കൊണ്ട് മലബന്ധം സുഖപ്പെടുത്താം വയറുംശുദ്ധിയാകും