വര്‍ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നടു വേദനയും മുട്ടു വേദനയുംമാറി