വയറ്വേദന മലബന്ധം വയറിന്വരുന്ന ഒരുഅസൂഖവും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല