ഇത്വെറും വയറ്റില്‍കഴിച്ചാല്‍ ശരീരത്തില്‍സംഭവിക്കുന്നത്‌