ശരീരത്തില്‍ഉണ്ടാകുന്ന നീര്‍ കെട്ട് മാറാന്‍ അത്ഭുതകൂട്ട് പാനീയം