മുടികൊഴിഞ്ഞുപോയി മൊട്ടയായതലയില്‍ 3 ദിവസം കൊണ്ട് മുടി കിളിര്‍ക്കും