ഇത് ഒരിക്കലെ ങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടു ള്ളവര്‍ ഈകാര്യം അറിയാതെ പോകരുത്