വെളുക്കുംഎന്ന് ഉറപ്പുള്ളവീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്നക്രീം