ഇത്ചെയ്തപ്പോള്‍ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ചാടിയവയറ് ഒട്ടിപ്പോയി