ഇത്ഒരിക്കല്‍ ചെയ്‌താല്‍ പാറ്റയും പ്രാണികളും ഒരിക്കലുംവീട്ടില്‍ വരില്ല