7ദിവസം കൊണ്ട് അള്‍സര്‍പൂര്‍ണ്ണമായും മാറ്റും ഈപാനീയം