നാളുകളായി നിങ്ങളെഅലട്ടുന്ന തൈറോയിഡ് എന്നന്നേക്കുമായിമാറും