ഇങ്ങനെചെയ്‌താല്‍ ഇഞ്ചിവീട്ടുമുറ്റത്ത് പടര്‍ന്ന്പന്തലിക്കും