കാല്‍പാദം വേദന വാത രോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ഒരുരാത്രിയില്‍ പരിഹാരം