ഈച്ചപ്രാണികള്‍ എന്നിവനിങ്ങളുടെ അടുക്കളയുടെ പടി വാതില്‍ ചവിട്ടൂല