ഈരണ്ട് ഇലകഴിച്ചാല്‍ നിങ്ങളുടെശരീരം നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തണുക്കും