ഇവചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ ശരീരവേദന ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല