70 വയസ്സായാലും കൈകാല്‍ വേദനകള്‍ ഉണ്ടാവില്ലഇത് ഒരുനുള്ള് മതി