തടിക്കാന്‍ 7ദിവസം ഇത്കഴിക്കൂ എത്രമെലിഞ്ഞവരും തടിക്കും ഉറപ്പ്