ഇത്പുരട്ടൂ മുഖവും മറ്റുകറുത്ത ഭാഗങ്ങളും പളപള മിന്നും