ഇത് ഒരുസ്പൂണ്‍ മതി നിങ്ങളുടെശരീരം കിലോകണക്കില്‍ കുറഞ്ഞു പോകും