മൂത്രക്കല്ല് ജീവിതത്തില്‍ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കാന്‍ ഇതു മതി