എത്രകൂടിയ ഷുഗറുംപെട്ടന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്ത്ഭക്ഷണവും ധൈര്യമായികഴിക്കാം